மூன்றாம் உலகம்

மூன்றாம் உலகம்

http://duraigif.blogspot.in/

நன்கு தெரிந்ததுதானே என்றிருக்கும் ஒன்றின் உள்ளே..அறியாததும் கொஞ்சம் மறைந்திருக்கும்..!அசையும் படம் கொண்டு, அசைத்து அவற்றை வெளிப்படுத்தும் ஒரு முயற்சி..!

gif