அறிவியலும் தமிழும்

தமிழ் மொழி மூல அறிவியல் (விஞ்ஞான/கணித) பதிவுகளைக் கொண்டவை.

Submit a website

அறிவியல்

அறிவியல்

தமிழ் அறிவியல் படைப்புகள் கொண்டது.
மூன்றாம் உலகம்

மூன்றாம் உலகம்

நன்கு தெரிந்ததுதானே என்றிருக்கும் ஒன்றின் உள்ளே..அறியாததும் கொஞ்சம் மறைந்திருக்கும்..!அசையும் படம் கொண்டு, அசைத்து அவற்றை வெளிப்படுத்தும் ஒரு முயற்சி..!