உண்மையைத் தேடி

உண்மையைத் தேடி

http://ramanans.wordpress.com/

வாழ்வின் உண்மையான உண்மையைத் தேடி ஓர் பயணம்

ramanans கவிதை