மூளைக்கு வேலை

தமிழ்ப் பழமொழிகள், விடுகதைகள், புதிர்க் கணக்குகள், நொடி அவிழ்த்தல் போன்ற பதிவுகளைத் தாங்கி வரும் தளங்கள்.

Submit a website

முத்துவின் புதிர்கள்

முத்துவின் புதிர்கள்

Puzzles, Word puzzles Tamil; online puzzles,தமிழ் சங்கேதக் (cryptic corssword puzzle) குறுக்கெழுத்துப் புதிர்,தமிழ் சொல் வழிப் புதிர்கள்; சொல்கலை; கலைமொழி; ஆனா-ஆவன்னா சுடோகு; நவசுடோகு; கணிதப் புதிர்கள்; தர்க்கப் புதிர்கள் (Logical Puzzles), புதிர், விளையாட்டு/புதிர், பொழுதுபோக்கு; தமிழ் சொல் வழக்கு, பழமொழி, புதிய விளக்கம், சொல்லாடல், இரட்டுற மொழிதல்