வலிப்போக்கன்

வலிப்போக்கன்

http://valipokken.blogspot.com

சமூகத்தில் நிலவும் வலிகளைப் பதிவிடும் தமிழ் பதிவன்.

கவிதை