மரபுக் கனவுகள்

மரபுக் கனவுகள்

http://marabukkanavukal.blogspot.in/

இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் வெண்பாக்கள் / மரபுக் கவிதைகளைத் தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

கவிதை