அரும்புகள் மலரட்டும்

அரும்புகள் மலரட்டும்

http://pandianpandi.blogspot.com/

என் உள்ளத்து அரும்புகளை இங்கே மலர விடுகிறேன் மணம் பரப்பும் எனும் நம்பிக்கையில்

கவிதை