வேதாவின் வலை..

வேதாவின் வலை..

http://kovaikkavi.wordpress.com/

தமிழ் பேசி தமிழை நேசிக்கும் தமிழாள் பக்கம்!! தமிழைப் போற்றி வளர்க்கத் தூண்டும் தளம்.

கவிதை