பசுபதிவுகள்

பசுபதிவுகள்

http://s-pasupathy.blogspot.com/

பார்த்ததும், ஈர்த்ததும்; படித்ததும், பதிந்ததும்: கனடாவிலிருந்து சில வார்த்தைகள் ...

கவிதை