எளிய தமிழில் கணினி தகவல்

எளிய தமிழில் கணினி தகவல்

http://vikupficwa.wordpress.com/

சாதாரண மக்களும் அறிந்து ,தெரிந்து, புரிந்து கொள்ளும் வகையில் கணினி தொடர்பான தகவல்களை வழங்குவதே எமது  நோக்கம்.

கவிதை