தமிழும் தமிழ் இலக்கணமும்

தமிழ் மொழி விளக்கம், தமிழைப் பேணல், தமிழைக் கற்பித்தல், தமிழ் இலக்கணம் போன்ற பதிவுகளைத் தாங்கி வரும் தளங்கள்.

Submit a website

அக்கினிச்சுவடுகள்

அக்கினிச்சுவடுகள்

நேசிக்கின்ற தாய்மொழியின் ஒரு சில இலக்கணங்களையும் சமூகம் சார்ந்த புதுக்கவிதை மரபுக் கவிதைகளும் இங்கே எழுதிக் கொள்கிறேன் என்னுயிரைச் சார்ந்து !
எழுதுவோம் தமிழில்!

எழுதுவோம் தமிழில்!

தமிழில் பிழையின்றி எழுதவதற்கு வழிகாட்டும் தளம்.
செந்தமிழ்

செந்தமிழ்

செந்தமிழே உயிரே நறுந்தேனே செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே...
யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம்

யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம்

எழுதுகோல் ஏந்தியே உலகெங்கும் அறிவூட்டூவோம்.