சொல்லுகிறேன்

சொல்லுகிறேன்

http://chollukireen.wordpress.com/

சமையல்,என்நினைவுகள்,கதைகள் என மனதில் தோன்றுபவைகளை எழுதுகிறேன்.

கவிதை