எமது செயற்பாடுகள்

எமது 'வலைப் பதிவர்களின் தமிழ் பக்கங்கள்' தளத்தில் இணைக்கப்பட்ட எல்லா வலைப்பூக்களையும் வலைப்பக்கங்களையும் உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் உறவுகளுக்கு அறிமுகம் செய்வதே எமது நோக்கு. அதனூடாக உலகெங்கும் தமிழைப் பரப்பிப் பேண முடியுமென நாம் நம்புகின்றோம்.

முன்னணித் தேடல் தளங்களில் இதனை இணைப்பதோடு நின்றுவிடாமல் குமுகாயத் (சமூகத்) தளங்களில் அறிமுகம் செய்வதோடு நின்றுவிடாமல் இணையத் தள விளம்பரங்களில் வெளிப்படுத்துவதோடு நின்றுவிடாமல் எமக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் பதிவர்கள் தமது பதிவுகளில் இத்தளத்தை அறிமுகம் செய்வார்கள்.

அதேவேளை யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் ஊடாக 'அறிஞர்களின் பதிவுகள்' என்ற பிரிவில்(category) இங்கு இணைக்கப்பட்ட வலைப்பூக்களையும் வலைப்பக்கங்களையும் பற்றிய திறனாய்வை (விமர்சனத்தை) உங்கள் யாழ்பாவாணன் செய்வார். மேலும், தென்படும் எல்லா வழிகளிலும் இங்கு இணைக்கப்பட்ட வலைப்பூக்களையும் வலைப்பக்கங்களையும் நாம் அறிமுகம் செய்வோம்.

இச்செயற்பாட்டினூடாக எல்லோரும் இணைந்து உலகெங்கும் தமிழைப் பரப்பிப் பேண முடியும். அதேவேளை இங்கு இணைக்கப்பட்ட வலைப்பூக்களையும் வலைப்பக்கங்களையும் நடாத்துவோர் உலகெங்கும் தமிழைப் பரப்பிப் பேண உதவும் பதிவுகளை அதிகம் தமது தளங்களில் இட்டு உதவுவீர்களென நம்புகின்றோம்.

தள ஒழுங்கு முறை

Add a comment

You're using an AdBlock like software. Disable it to allow submit.